13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Elektrodynamika kwantowa lekkich atomów i cząsteczek

15 Sep 2019, 09:00
40m
Aula Duża: A1 (Auditorium Maximum UJ)

Aula Duża: A1

Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 33
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)

Description

Samoodziaływanie elektronu i modyfikacja oddziaływania Coulomba na małych odległościach przez kreacje par elektron-pozyton prowadzi do mierzalnych wielkości, takich jak przesunięcie energii w atomach i cząsteczkach. Dokładny pomiar tego przesunięcia pozwala weryfikować oddziaływania fundamentalne w skali rozmiarów atomowych. Jakakolwiek różnica z przewidywaniami teoretycznymi będzie mogła sygnalizować istnienie nowych oddziaływań lub nieznanych do tej pory efektów, bądź też nieprawidłowe wartości stałych fizycznych. Jednakże w przypadku niedawnych pomiarów przesunięcia poziomów w wodorze mionowym żadne z tych wyjaśnień nie znajduje zastosowania i pozostaje nam powtórna weryfikacja pomiarów. Na wykładzie przedstawię najnowsze wyniki precyzyjnych pomiarów spektroskopowych dla lekkich atomów i cząsteczek i porównam je do najdokładniejszych obliczeń wykonanych w oparciu o elektrodynamikę kwantową.

Primary author

Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×