13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Od Grafenu przez Izolatory Topologiczne do Półmetali Weyla i ich Heterostruktur - Badania w Skali Nano

17 Sep 2019, 10:20
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Zbigniew Klusek (Uniwersytet Łódzki)

Description

W prezentowanym wykładzie chciałbym przybliżyć własności układów które nazywamy układami topologicznymi. Pokażę ewolucję materiałów od grafenu do izolatorów topologicznych, półmetali Diraca i Weyla. W sposób popularny wyjaśnię co to jest pseudospin, faza Berry’ego czy stany topologicznie chronione. Zwrócę również uwagę słuchaczy na materiały 2D z grupy dichalkogenków metali przejściowych co będzie jednocześnie wstępem do omówienia wybranych układów heterostruktur van der Waalsa w odniesieniu do elektroniki i spintroniki. Chciałbym również bardzo skrótowo odnieść się do ewentualnych zastosowań tlenku grafenu jako materiału memrystywnego. Omawiana tematyka niewątpliwie należy do jednych z intensywniej rozwijanych w ostatnich latach o czym niewątpliwie świadczy fakt, że Komitet Noblowski uhonorował Andre Geima i Konstantina Novoselova (2010) oraz Duncana Haldanea, Johna M. Kosterlitza i Davida J. Thoulessa (2016) nagrodami Nobla za odpowiednio wytworzenie i zbadanie własności grafenu oraz teoretyczne odkrycia topologicznych przejść fazowych i topologicznych faz materii. Wszystkie wymienione aspekty będą dyskutowane w kontekście badań prowadzonych w skali nanometrowej przy użyciu skaningowych technik obrazowania powierzchni oraz skaningowych technik spektroskopowych. W prezentacji będę opierał się na najnowszych danych literaturowych oraz wynikach uzyskanych w naszej grupie badawczej.

Podziękowania
Prezentowane badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 2015/19/B/ST3/03142 oraz 2015/19/D/ST5/01933.

Primary author

Zbigniew Klusek (Uniwersytet Łódzki)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×