13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wzrost prądu krytycznego w YBCO poprzez zastosowanie metod chemicznych

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka materii skondensowanej (S5) Sesja plakatowa

Speaker

Prof. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Description

Wcześniejsze prace prowadzone dla nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBa$_2$Cu$_3$O$_{7-d}$ (YBCO) pokazały, że Mo podstawiony do łańcuchów CuO tworzy podwójne oktaedry Mo$_2$O$_{11}$, które działają jak dodatkowe centra kotwiczenia nici wirowych (centra pinningu) i skutecznie zwiększają krytyczną gęstość prądu ($j_c$); 4-krotnie (10-krotnie) w temperaturze 50 (60) K w polu 7 T [KR i in., PRB 73 (2006) 224518]. Prace te dotyczyły materiałów proszkowych i nie uwzględniały anizotropii $j_c$, która dla nadprzewodnika YBCO wynosi ponad 10. W prezentowanej pracy opisano wpływ podstawienia Mo i/lub wygrzania w czystym tlenie pod wysokim ciśnieniem na anizotropowe właściwości jc dla monokryształów YBa$_2$Cu$_{3-x}$Mo$_x$O$_{7-d}$ o zawartości Mo do $x$ = 0.06. Właściwości $j_c$ badano poprzez pomiar magnetyzacji i wyliczenie temperaturowych i polowych zależności $j_c$ w płaszczyźnie $ab$ i wzdłuż osi $c$, w zakresie temperatur od 2 do 90 K i w polach do 14 T. Dla różnych rodzajów monokryształów (niepodstawionych, z podstawionym Mo, wygrzewanych w czystym tlenie pod niskim lub wysokim ciśnieniem), różne rodzaje efektywnych centrów pinningu zostały określone w oparciu o analizę przeprowadzoną w ramach połączonych modeli Dew-Hughes’a i Kramer’a.

Primary author

Prof. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Co-authors

Dr Anton Los (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) Prof. Bogdan Dabrowski (Physics Department, Northern Illinois University)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×