13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Perspektywy zahamowania globalnego ocieplenia

16 Sep 2019, 12:50
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Kazimierz Różański (Wydział Fizyki i INformatyki Stosowanej AGH)

Description

W grudniu ub. roku odbyła się w Katowicach 24 konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zmian Klimatu (UNFCCC). Celem konferencji było wypracowanie dróg realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 r, w szczególności ograniczenia wzrostu temperatury globalnej poniżej 2 stopni Celsiusza do końca XXI wieku, w porównaniu z okresem 1850-1900.
W referacie przedstawione zostaną dane obserwacyjne ilustrujące ewolucję klimatu Ziemi w ostatnich dziesięcioleciach. Przedyskutowane zostaną fizyczne aspekty ingerencji człowieka w ziemski system klimatyczny oraz możliwości zahamowania dalszego wzrostu temperatury globalnej poprzez modyfikację bilansu radiacyjnego Ziemi. Omówione zostaną projekty bezpośredniej kontroli strumienia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi oraz sposoby kontroli strumienia promieniowania długofalowego emitowanego przez system Ziemia-atmosfera. Przedstawione zostaną główne tezy Raportu Specjalnego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dotyczące niezbędnych działań które należy podjąć aby utrzymać wzrost temperatury globalnej Ziemi poniżej 1,5 stopnia Celsiusza do końca XXI wieku.

Primary author

Kazimierz Różański (Wydział Fizyki i INformatyki Stosowanej AGH)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×