13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Transfer technologii z uczelni do przemysłu – o myśleniu na tak. Czy nauka może być motorem gospodarki?

17 Sep 2019, 09:00
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Zbigniew Kąkol (Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

Description

Otwartość na innowacje pobudza aktywność gospodarczą oraz kreuje potencjał konkurencyjności. Aktywna polityka proinnowacyjna poszerza możliwości i kierunki rozwoju. Jednak sama otwartość na innowacje bez realnych narzędzi wsparcia nie spowoduje, że region, kraj staną się przestrzenią absorbującą innowacje. Potrzebne jest zrozumienie zachodzących zmian cywilizacyjnych, gospodarczych i technologicznych, w tym poznanie najważniejszych technologii, które zrewolucjonizują świat w najbliższych kilku latach.
Współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy. Potrzebne są nowe kompetencje pracownicze oraz szeroko rozumiana współpraca świata nauki i biznesu.
Dzisiejszy uniwersytet obok zadań związanych z kształceniem i badaniami naukowymi ma nowy trzeci cel: praktyczne wykorzystywanie know-how, gdzie współpraca na styku nauka-biznes staje się jednym z najistotniejszych czynników procesów innowacyjnych. Stawia to nowe wymagania przed uniwersytetami, które chcą odgrywać znaczącą rolę centrów wiedzy działających na rzecz społeczeństwa.
W wystąpieniu omówione zostaną uwarunkowania konieczne do przekucia kreatywności i innowacyjności polskich naukowców na innowacyjność polskiej gospodarki będące próbą odpowiedzi na pytanie: Na czym polega problem, że nie bardzo potrafimy doprowadzić do komercjalizacji, do efektywnego wykorzystania pomysłów rodzących się na uczelniach? Przedstawiona będzie potrzeba wypracowania licencji na transfer technologii, na warunki polskie, opartej na strategii win-win. Ważnym elementem tej strategii jest budowanie społecznego kapitału wiążącego.

Primary author

Zbigniew Kąkol (Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×