13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Złamanie zasady Kasha – Vavilov w roztworze P5C (N, N' – pirolobenzonitrylu ) w acetonitrylu.

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (S7) Sesja plakatowa

Speaker

Agnieszka Włodarkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

Description

Procesy przenoszenia ładunku (z ang. Charge Transfer) w stanach wzbudzonych związków organicznych mogą zasadniczo modyfikować właściwości takich systemów. Reakcje СT należą do najczęściej obserwowanych i najszybszych fotoreakcji pierwotnych, dość często przebiegają w skali pikosekundowej i femtosekundowej. Stany CT mogą wykazywać efektywną emisję, która wraz z emisją stanów wzbudzonych lokalnie (z ang. Local Excited) tworzy widma podwójnej fluorescencji. Reakcje CT są wykorzystywane w celu modyfikowania nieliniowych właściwości związków molekularnych. Jako jasny przykład można wymienić sondy molekularne o charakterystykach nieliniowych odpowiednich dla mikroskopii dwufotonowej o rozdzielczości przestrzennej przekraczającej granicę dyfrakcji. Reakcje CT w cząsteczkach organicznych zazwyczaj przebiegają w odstępach porównywalnych z czasami relaksacji wibracyjnej. Dlatego w takich systemach możemy przewidywać złamanie reguły Kasha - Vavilov (K-V).
Praca dotyczy badań nad popularnym związkiem: N, N’-pirolobenzonitrylu (P5C) - gdzie udało się zauważyć, że zależności względnych intensywności emisji LE/CT od energii kwantów wzbudzenia (d 6,5 do 0,6) są dobrze wyrażone w zakresie 220 – 280 nm. Temperatury obliczone za pomocą stosunku Kennarda-Stepanova wydają się być wyższe niż temperatury eksperymentalne przy krótszych długościach wzbudzenia 290 nm. Jednakże, w niepolarnym rozpuszczalniku jakim jest heksan, gdzie reakcja CT jest nieobecna, rejestrujemy efektywne temperatury bliskie eksperymentalnym. Odkrycia te wskazują, że w polarnym rozpuszczalniku szybka reakcja CT wytwarza w pełni wibracyjny rozkład zależny od warunków fizycznych.
Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że konkurencja między emisją spontaniczną w paśmie LE a reakcją przeniesienia ładunku CT zależy od wzbudzonego stanu singletowego i nadmiaru energii wibracyjnej, a mianowicie, wydajność emisji w paśmie LE w odniesieniu do wydajności reakcji CT rośnie ze wzrostem energii wibracyjnej. Obliczona w relacji K-S efektywna temperatura w roztworach heksanu i acetonitrylu jest dość ważnym argumentem, że emisja występuje z nieaktywnych termodynamicznie poziomów. To odkrycie nie jest zgodne z zasadą K-V w badanym układzie. Powyższe badania jak i inne dane eksperymentalne wskazują, że modulacja fluorescencji w P5C, DMABN i prawdopodobnie niektórych innych systemach CT poprzez selektywne wzbudzanie wysoką energią jest możliwa gdy reakcja CT przebiega szybciej lub przebiega z podobną szybkością.

Primary authors

Agnieszka Włodarkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku) Mr Vladimir Tomin (Akademia Pomorska w Słupsku) Mrs Anna Kamińska (Akademia Pomorska w Słupsku) Mrs Karolina Kumpiń (Akademia Pomorska w Słupsku)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×