13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Niestandardowe spontaniczne łamanie symetrii w sektorze skalarnym w skalach eV i TeV

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Sesja plakatowa (SP) Sesja plakatowa

Speaker

Magdalena Kordiaczyńska (University of Silesia)

Description

Odkrycie skalarnego neutralnego bozonu w LHC w 2012 roku potwierdziło przewidywany teoretycznie model generowania mas w Modelu Standardowym. Jednocześnie obserwacja ta nie wyklucza konstruowania bardziej złożonych modeli z rozszerzonym sektorem skalarnym. W mojej prezentancji będę rozważać niestandardowe modele z dodatkowymi trypletami pól Higgsa, bez modyfikacji grupy cechowania (Higgs Triplet Model - HTM) oraz z jej rozszerzeniem do grupy $SU(2)_R\times SU(2)_L\times U(1)_Y$ (model o symetrii lewo-prawej - LRSM). W ramach HTM możemy wprowadzić dodatkowy tryplet związanyc z lewoskrętną grupą cechowania $SU(2)_L$ o oczekiwanej wartości próżniowej (VEV) maksymalnie rzędu GeV. W naszych badaniach jesteśmy zainteresowani szczególnie przypadkiem bardzo niskich wartości próżniowych, rzędu elektronowoltów. W drugim modelu (LRSM) do spontanicznego złamania symetrii potrzebne są nie jeden, a dwa tryplety, w tym jeden tryplet względem prawoskrętnej grupy cechowania $SU(2)_R$ którego wartości próżniowe muszą być odpowiednio wysokie (rzędu kilku TeV) dla zapewnienia odpowiednio wysokich mas niestandardowych bozonów cechowania.
Oba powyższe modele przewidują istnienie podwójnie naładowanych cząstek skalarnych. Ich produkcja i kanały rozpdów będą analizowane z punktu widzenia możliwości rozróżnienia tych modeli. W naszych obliczeniach bierzemy pod uwagę ograniczenia niskoenergetyczne na procesy łamiące liczbę leptonową oraz parametry oscylacji neutrin. Procesy te szczególnie wpływają na ograniczenia w modelu HTM.

Primary author

Magdalena Kordiaczyńska (University of Silesia)

Co-authors

Prof. Janusz Gluza (Uniwersytet Śląski) Dr Tripurari Srivastava (Physical Research Laboratory, Ahmedabad)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×