13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Lokalne uporządkowania spinowe w wybranych silnie anizotropowych związkach międzymetalicznych

13 Sep 2019, 19:10
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka materii skondensowanej (S5) Fizyka materii skondensowanej

Speaker

Piotr Kurzydło (Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński)

Description

W ramach wystąpienia przedstawione zostaną badania pięciu izostrukturalnych serii związków międzymetalicznych typu R2Fe14B (Er2-xTbxFe14B, Er2-xHoxFe14B, Tm2-xHoxFe14B, Tm2-xTbxFe14B, Er2-xTmxFe14B). Głównym celem dokonanych analiz było wyznaczenie diagramów uporządkowań spinowych oraz szczegółowy opis lokalnych uporządkowań spinowych. Celem dodatkowym było sprawdzenie wpływu współczynnika Stevensa poszczególnych jonów ziem rzadkich na zakres temperaturowy występowania procesu reorientacji spinów. Celem metodologicznym było sprawdzenie możliwości obserwacji kątowych ustawień spinów i wyznaczenie kąta ich ustawienia na podstawie badań mössbauerowskich. Dla wszystkich składów przeprowadzono dokładne pomiary mössbauerowskie, a dla wybranych związków przeprowadzono badania komplementarnymi metodami pomiarowymi. Uzyskane doświadczalnie widma mössbauerowskie opracowano, uwzględniając możliwość występowania kątowych ustawień spinów w trakcie procesu ich reorientacji. Bazując na semi-empirycznym modelu Yamada-Kato przeprowadzono symulacje komputerowe badanych zjawisk. Uzyskano temperaturowe zależności kątów ustawienia spinów. To pozwoliło określić zakresy temperaturowe procesów reorientacji dla badanych związków.

Primary author

Piotr Kurzydło (Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński)

Co-authors

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×