13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na dynamikę molekularną wybranych aromatycznych tiaeterów

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka materii skondensowanej (S5) Sesja plakatowa

Speaker

Andrzej Nowok (Uniwersytet Śląski)

Description

W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem cieszą się badania zjawiska przejścia szklistego. Zrozumienie fenomenologii procesów zachodzących na granicy faz ciecz przechłodzona- szkło, takich jak spowolnienie dynamiki molekularnej, pozwala bowiem na kontrolowanie i modyfikację niektórych właściwości fizycznych różnych substancji. Przykładem związków chemicznych ulegających przechłodzeniu i witryfikacji są aromatyczne tiaetery. Są one powszechnie stosowane jako czynniki kompleksujące metale ciężkie, katalizatory reakcji chemicznych oraz prekursory do syntez tiaeterów koronowych1,2. Pomimo szeroko opisywanych zastosowań, związki te nigdy nie były przedmiotem badań kalorymetrycznych oraz dielektrycznych.
Badaną grupę związków stanowił zbiór sześciu aromatycznych tiaeterów: 2-bis(2-hydroksyetylotio)-4-metylobenzen wraz z estrami acetylowym, propionowym i masłowym oraz jego halogenowe analogi strukturalne zawierające atomy chloru lub bromu. W pomiarach wykorzystano techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (BDS).
Wykazano, że zarówno temperatura przejścia szklistego, jak i kinetyka procesów relaksacji analizowanych tiaeterów zależy od siły i profilu oddziaływań międzycząsteczkowych. Badania kalorymetryczne ujawniły ponadto, iż stałe w temperaturze pokojowej pochodne halogenowe występują w kilku odmianach polimorficznych różniących się zarówno temperaturą topnienia, jak i stabilnością termodynamiczną. Analiza dynamiki molekularnej w stanie szklistym oraz w cieczy przechłodzonej wykazała, iż obecność wiązań wodorowych przyczynia się do znacznego spowolnienia kinetyki procesów relaksacji strukturalnej oraz drugorzędowej. Oddziaływania te przyczyniają się jednocześnie do znaczącego wzrostu wysokości bariery energetycznej dla ruchu bocznych łańcuchów tiaeterowych pierścienia benzenowego.

Literatura
[1] J. Traeger, J. König, A. Städtke, H.-J. Holdt, Hydrometallurgy, 2012, 127–128, 30–38.
[2] J. Traeger, T. Klamroth, A. Kelling, S. Lubahn, E. Cleve, W. Mickler, M. Heydenreich, H. Müller, H.-J. Holdt, Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 2012, 2341–2352.

Primary author

Andrzej Nowok (Uniwersytet Śląski)

Co-authors

Prof. Sebastian Pawlus (Uniwersytet Śląski) Hubert Hellwig (Uniwersytet Śląski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×