13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Materia molekularna w warunkach nanoograniczenia przestrzennego – badania metodą małokątowego rozpraszania neutronów i promieni X

14 Sep 2019, 19:10
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka materii skondensowanej (S5) Fizyka materii skondensowanej

Speaker

Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Description

Praca dotyczy badania wybranych prętopodobnych ciekłych kryształów, szkłotwórczych alkoholi o globularnym kształcie molekuł, oraz substancji pochodzenia organicznego w matrycach nanoporowatych o różnych średnicach porów.
Przestrzenne rozmieszczenie cząsteczek – materii molekularnej (uporządkowanie bliskiego zasięgu) w przestrzeni o nanometrowych rozmiarach jest wypadkową dwóch efektów: entropowego i energetycznego. W warstwie bezpośrednio sąsiadującej ze ściankami porów dominują efekty energetyczne związane z oddziaływaniem materii miękkiej z tymi ściankami. Oddziaływanie takie prowadzi do powstania w tym obszarze tzw. "stanów paranematycznych”, jeżeli substancja wypełniająca jest materią ciekłokrystaliczną. W obszarze „rdzeniowym” natomiast dominujące efekty entropowe odpowiedzialne są za zjawiska typu „porządek/nieporządek”. W nanoporach odpowiednio małej średnicy występuje efekt tzw. „ujemnego ciśnienia”.
Metody rozpraszania niskokątowego, choć w tym przypadku dość trudne, umożliwiają wykrycie fluktuacji średniej długości rozpraszania SLD (SANS) lub gęstości elektronowej (SAXS) i pośrednio – wgląd w upakowanie molekuł. Załaczony rysunek przedstawia sygnał SANS dla trzech homologów ciekłokrystalicznych z szeregu nCFPB w matrycy o średnicy porów 18nm. Maksimum SANS około 0.013A$^{-1}$ pochodzi od czynnika strukturalnego związanego z uporządkowaniem porów.Widoczny jest wpływ długości łańcucha terminalnego na fluktuacje SLD.

Primary authors

Ewa Juszyńska-Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×