13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Stany Majorany w układach ciała stałego

17 Sep 2019, 12:50
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Maciej Maśka (Uniwersytet Śląski)

Description

Ograniczenia narzucane przez prawo Moore'a na tradycyjne komputery stały się silną motywacją do podjęcia prób zbudowania komputera kwantowego. Istnieje kilka potencjalnych realizacji takich urządzeń. Jedną z nich jest tzw. topologiczny komputer kwantowy. Podstawowe operacje logiczne w takim komputerze polegałyby na zamianie miejscami ("zaplataniu") obiektów o nietrywialnych własnościach topologicznych. Obiektami takimi mogą być między innymi stany Majorany.

Fermiony Majorany, czyli cząstki, które są swoimi antycząstkami, zaproponowane zostały już w 1937 roku, ale do dzisiaj ich obecność wśród cząstek elementarnych nie znalazła eksperymentalnego potwierdzenia. Poszukiwania tymczasem skierowały się w stronę układów materii skondensowanej, gdzie jak się wydaje, cząstki Majorany mogą powstawać jako złożenie wzbudzeń elektronowych i dziurowych. W tym wypadku zamiast o fermionach, mówić można raczej o modach zerowych Majorany, mogących pojawić się w topologicznie nietrywialnych fazach materii i spełniających nieabelowe statystyki.

Mimo iż także w materii skondensowanej obecność cząstek Majorany nie została jednoznacznie udowodniona, to istnieje wiele układów, w których przypuszcza się, że obserwowane są właśnie te stany. Podczas wykładu pokazane zostaną jedne z najbardziej popularnych realizacji, czyli półprzewodnikowy nanodrut z silnym sprzężeniem spinowo-orbitalnym na podłożu nadprzewodzącym oraz łańcuch atomów magnetycznych, także na nadprzewodniku. Pokazane zostanie także, jak niecodzienne własności topologiczne stanów Majorany mogą być wykorzystane do prowadzenia obliczeń kwantowych.

Primary author

Maciej Maśka (Uniwersytet Śląski)

Co-author

Tadeusz Domański (Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University, 20-031 Lublin)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×