13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Generacja laserowania fononowego w termicznej nanomaszynie kwantowej

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Nanofizyka i nanotechnologia (S2) Sesja plakatowa

Speaker

Paweł Karwat (PWr./WPPT/K4)

Description

W makroskopowym świecie gradient ciepła powszechnie wykorzystuje się do generowania mocy w silnikach parowych. Spróbujemy przenieść ten pomysł do świata w skali nano i przedyskutujemy możliwości generacji laserowania za pomocą gradientu ciepła jako prototypowe zjawisko kwantowo-mechaniczne.

Stosujemy tę koncepcję w celu zaproponowania nanomaszyny, która będzie w stanie osiągnąć i utrzymać inwersję. Nasz układ składa się z centralnej trzypoziomowej jednostki oddziałującej z dwupoziomową podjednostką z każdej strony. Każdy dwupoziomy podukład jest sprzężony ze zbiornikiem cieplnym. Różnica temperatur zbiorników powoduje gradient ciepła. Dla wybranych parametrów układu przepływowi ciepła może towarzyszyć koherentne laserowanie fononowe.

Przedstawiony zostanie koncepcyjnie nowy pomysł nanomaszyny napędzanej gradientem ciepła w celu wygenerowania laserowania fononowego. Opis kinetyki układu bazuje na Równaniu Mistrza w formie Lindblada, a sprzężenie z polem przemieszczenia sieci w ujęciu półklasycznym. Pokazujemy, że dodatnia inwersja może zostać wykorzystana do generowania oscylacji optomechanicznych i laserowania fononowego w nanoskopowych układach kwantowych.

Primary author

Paweł Karwat (PWr./WPPT/K4)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×