13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Multifraktalne własności kanałów BK

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka medyczna i biofizyka (S1) Sesja plakatowa

Speaker

Mrs Paulina Trybek (Uniwersytet Śląski)

Description

Kanały BK są bramkowanymi napięciem kanałami potasowymi, które wykazują duże jednokanałowe przewodnictwo. Są zaangażowane w szereg ważnych procesów fizjologicznych, w tym także patogenezę wielu chorób, takich jak choroba Parkinsona, epilepsja, autyzm czy rozwój procesu nowotworowego.
W pracy analizujemy złożoność dynamiczną kanałów BK ludzkiego glejaka mózgu poprzez badanie ich własności multifraktalnych. Analizowane są sekwencje prądów jonowych w zróżnicowanych warunkach naprężeń mechanicznych błony komórkowej. Ponadto uwzględnia się także różne etapy "zmęczenia" błony uzyskiwane przez powtarzaną stymulację błonową. Naprężenia membrany oraz jej "zmęczenie" zmniejszają dynamiczną złożoność aktywności kanałów, co sugeruje zmiany w strukturze fraktalnej badanych szeregów czasowych, które charakteryzują ich dynamikę.

Primary authors

Mrs Paulina Trybek (Uniwersytet Śląski) Dr Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka (Politechnika Śląska) Dr Łukasz Machura (Uniwersytet Śląski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×