13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Rozkłady pospieszności mezonów $\pi$ wyprodukowanych w ultrarelatywistycznych zderzeniach p+p i Pb+Pb przy energiach SPS w CERN

18 Sep 2019, 09:30
30m
WFAIS UJ

WFAIS UJ

ul. Łojasiewicza 11
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Fizyka cząstek (S4) Fizyka jądrowa

Speaker

Andrzej Rybicki (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences)

Description

Prezentacja będzie oparta na naszej niedawnej pracy [1].

Zależność rozkładów relatywistycznej prędkości (pospieszności, ang. rapidity) mezonów $\pi$ wyemitowanych w zderzeniach jąder ołowiu od energii zderzenia i jego geometrii ("centralności") można zrozumieć rozważając lokalne działanie zasad zachowania energii i pędu w podłużnych "ognistych smugach" wzbudzonej materii. Bez potrzeby jakiegokolwiek dopasowania do danych eksperymentalnych, rozkład pospieszności pionów wytworzonych przez jedną "ognistą smugę", który uzyskaliśmy w reakcjach Pb+Pb odtwarza kształt doświadczalnego rozkładu pionów w zderzeniach proton-proton, zmierzony przez eksperyment NA49 przy tej samej energii zderzenia liczonej na pojedynczy nukleon. Zaobserwowana przez nas różnica w absolutnej normalizacji tego rozkłądu jest przez nas wytłumaczona różnicami w ogólnym bilansie energetycznym pomiędzy zderzeniami p+p i Pb+Pb, które w tych ostatnich wywołują zjawiska "hamowania" barionów i wzmocnienia produkcji cząstek dziwnych. Znaczenie wspomnianych efektów szacujemy ilościowo używając kompilacji danych eksperymentalnych dotyczących produkcji mezonów $\pi$, K, protonów, antyprotonów i neutronów w obu reakcjach. W prezentacji rozważymy znaczenie powyższych faktów dla naszego rozumienia zjawisk produkcji cząstek w zderzeniach hadronów i jąder przy wysokich energiach. Dodatkowo, skomentujemy znakomitą dokładność wyznaczenia bilansu energetycznego w reakcjach proton-proton przy energiach akceleratora SPS w CERN, która pozwala na niezależną weryfikację różnych modeli fenomenologicznych.

[1] A. Rybicki, A. Szczurek, M. Kiełbowicz, A. Marcinek, V. Ozvenchuk, Ł. Rozpłochowski, Phys. Rev. C 99 (2019), 024908,
patrz również komunikat prasowy IFJ PAN, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C76988%2Cifj-pan-teoretyczne-ogniste-smugi-moga-wystepowac-w-rzeczywistosci.html

Primary author

Andrzej Rybicki (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences)

Co-authors

Mirosław Kiełbowicz (IFJ PAN Cracow) Antoni Marcinek (Polish Academy of Sciences (PL)) Antoni Szczurek (Institute of Nuclear Physics, 31-342 Krakow, ul. Radzikowskiego 152) Vitalii Ozvenchuk (IFJ PAN) Nikolaos Davis (Institute of Nuclear Physics PAN) Łukasz Rozpłochowski (Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×