13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Net-proton number fluctuations in the presence of the QCD critical point

18 Sep 2019, 10:40
20m
WFAIS UJ

WFAIS UJ

ul. Łojasiewicza 11
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka cząstek (S4) Fizyka jądrowa

Speaker

Michał Szymański (Uniwersytet Wrocławski)

Description

Fluktuacje liczby protonów są mierzalne eksperymentalnie i dlatego stanowią źródło wiedzy na temat materii wytworzonej podczas relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. W szczególności wielkości te mogą dostarczyć istotnych informacji na temat domniemanego punktu krytycznego na diagramie fazowym chromodynamiki kwantowej (QCD). Omówiona zostanie zależność różnych stosunków czterech pierwszych kumulant liczby protonów od energii wiązki, otrzymana przy użyciu fenomenologicznie umotywowanego modelu, w którym fluktuacje modu krytycznego są sprzężone z protonami i antyprotonami. Model ten pozwala na jakościowy opis zarówno monotonicznego zachowania stosunku drugiej do pierwszej kumulanty liczby protonów, zaobserwowanego w eksperymentach kolaboracji STAR, jak i niemonotonicznego zachowania stosunków kumulant wyższych rzędów. Omówione zostaną także zależność otrzymanych wyników od wielkości stałej sprzężenia oraz od położenia punktu krytycznego na płaszczyźnie ($\mu_B$,T).

Primary authors

Michał Szymański (Uniwersytet Wrocławski) Dr Marcus Bluhm (SUBATECH, UMR 6457, Universite de Nantes) Prof. Krzysztof Redlich (Uniwersytet Wrocławski) Chihiro Sasaki

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×