13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zagadka korelacji barionów

13 Sep 2019, 16:40
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka cząstek (S4) Fizyka cząstek

Speaker

Małgorzata Janik (Warsaw University of Technology)

Description

Jedną z technik badawczych służących do badania mechanizmów produkcji cząstek w zderzeniach protonów oraz ciężkich jonów są korelacje kątowe w przestrzeni ∆η∆φ (gdzie ∆φ jest różnicą w kącie azymutalnym, zaś ∆η różnicą w pseudopospieszności pomiędzy dwiema cząstkami). Korelacje kątowe są czułe na wybrane efekty fizyczne (“dżety”, efekty statystyki kwantowej, zasady zachowania, jak i szereg innych), które składają się na całościowy opis powstałego w wyniku zderzenia źródła.

W tym referacie przedstawię najnowsze wyniki pomiarów korelacji cząstek zidentyfikowanych z eksperymentów ALICE oraz STAR. Korelacje te wykazują znaczne rozbieżności pomiędzy wynikami dla mezonów oraz barionów. Funkcje korelacyjne mezonów charakteryzują się wyraźnym pikiem dla (∆η,∆φ)=(0,0) spodziewanym na skutek efektów fragmentacji tzw. dżetów; są również dobrze odwzorowywane przez modele teoretyczne. Natomiast dla funkcji korelacyjnych barionów, dla par w których obie korelowane cząstki mają tę samą liczbę barionową, widoczna jest zaskakująca struktura wykazująca "antykorelację" - prawdopodobieństwo produkcji dwóch takich cząstek w podobnym kierunku w przestrzeni pędów jest zmniejszone. Te eksperymentalne wyniki są znacząco różne w stosunku do przewidywań współczesnych modeli teoretycznych i na ich gruncie nie mogą być obecnie wyjaśnione.

Primary author

Małgorzata Janik (Warsaw University of Technology)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×