13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Identyfikacja waluty wiodącej w analizie rynku Forex jako układu złożonego

14 Sep 2019, 16:20
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka układów złożonych (S9) Fizyka układów złożonych

Speaker

Prof. Dariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)

Description

Przeanalizowane zostaną właściwości sieci Minimal Spanning Tree (MST) zbudowanej z danych kursu wymiany rynku FOREX w latach 2009-2018 dla różnych czasów opóźnienia dla zwrotów. Zaproponuję ekonomiczne warunki związane z cechami sieci, które muszą być spełnione przez tzw. walutę bazową. Ostatecznie zbudowana zostanie hierarchia wiodących światowych walut, która uwzględnia zarówno własności bezskalowości sieci, jak i jej stabilność. Zaproponujemy ekonomiczną interpretację tego wyniku.

Primary author

Prof. Dariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×