13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Walidacja użyteczności detektora ArcCHECK® do bezpośredniej weryfikacji zaplanowanego leczenia brachyterapeutycznego

14 Sep 2019, 19:10
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki (S13) Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki

Speaker

Adam Cichoński

Description

Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność radioterapii opracowano procedurę weryfikacji zaplanowanego leczenia, która sprowadza się do oceny zgodności otrzymywanych rozkładów dawek z zaplanowanymi rozkładami dawek. W brachyterapii procedura weryfikacji jest metodologicznie skomplikowana z powodu trudności pomiaru rozkładu dawki wokół źródła umiejscowionego w napromienianym obiekcie. W przedstawianej pracy, podjęto próbę oceny przydatności detektora ArcCHECK® do przeprowadzania weryfikacji planów leczenia brachyterapeutycznego. W tym celu, wykonano symulację Monte Carlo prostego planu napromieniania specjalnie przygotowanego fantomu, który następnie został zrealizowany w detektorze ArcCHECK®. Pomiar rozkładu dawki w detektorze ArcCHECK® wykonywany jest za pomocą 1386 detektorów półprzewodnikowych rozmieszczonych wokół cylindrycznej przestrzeni wewnątrz urządzenia. Wielkością dostępną bezpośredniemu pomiarowi jest rozkład dawki na powierzchni zamykającej przestrzeń pomiarową detektora ArcCHECK®, natomiast rozkład przestrzenny wewnątrz tej objętości jest matematycznie rekonstruowany. Rozkład dawki na powierzchni cylindrycznego fantomu został porównany z rozkładem dawki uzyskanym numerycznie w programie EGSnrc, za pomocą modułu EGS_brachy. Bezpośredni pomiar przestrzennego rozkładu dawki został przeprowadzony z wykorzystaniem filmów radiochromowych. Konstrukcja fantomu umożliwia umieszczenie filmu radiochromowego w orientacji prostopadłej do osi fantomu w celu zmierzenia rozkładu dawki w wybranej płaszczyźnie. Rozkład dawki zarejestrowany na filmie radiochromowym został również porównany z rozkładem dawki obliczonym metodą Monte Carlo w tej samej płaszczyźnie. Łączone porównanie rozkładów dawki wyznaczonych numerycznie, uzyskanych przez detektor ArcCHECK®, oraz zmierzonych filmami radiochromowymi może dostarczyć solidnych podstaw do oceny przydatności detektora ArcCHECK® do przeprowadzania procedury weryfikacji zaplanowanego postępowania w brachyterapii.

Primary author

Co-authors

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×