13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Reakcje z jądrami alfa-sprzężonymi przy energiach pośrednich - wyniki i perspektywy

17 Sep 2019, 16:00
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka jądrowa (S3) Fizyka jądrowa

Speaker

Katarzyna Schmidt (Uniwersytet Śląski)

Description

Jądro atomowe zazwyczaj opisywane jest jako system silnie oddziałujących protonów i neutronów. Jednakże w eksperymentach obserwujemy zjawiska, które mogą być wytłumaczone tylko wtedy, gdy zaczniemy traktować niektóre jądra jako zlepek (klaster) cząstek α. Formowanie się klastrów w systemach jądrowych gra decydującą rolę w badaniach struktury jądrowej, reakcjach rozpadu i nukleosyntezy w gwiazdach. W materii jądrowej o bardzo małej gęstości klasteryzacja może mieć wpływ na równanie stanu materii i w związku z tym na strukturę gwiazd neutronowych. We współpracy z grupą naukowców z Cyclotron Institute na Uniwersytecie Texas A&M prowadzone są badania nad własnościami rozpadów jąder α-sprzężonych (α,12C ,16O itd.) poprzez badanie reakcji jądrowych, w których zarówno pocisk jak i tarcza są jądrami α-sprzężonymi. Zaobserwowano efekt hierarchii, który z kolei prowadzi do utworzenia się tzw.”szyjki” o potencjalnie egzotycznych własnościach oraz geometriach. Kolejnym etapem analizy było zbadanie tych własności. W oparciu o prace teoretyczne zbadano temperaturę oraz gęstość rozpadających się jąder 40Ca oraz 28Si. W ten sposób uzyskano unikatowe wyniki, gdyż użyta metoda stosuje wyłącznie podejście kwantowe i traktuje fragmenty bozono-podobne w odmienny sposób niż pozostałe fragmenty. Celem takiego podejścia jest chęć wyśledzenie efektów kwantowych zachodzących w jądrach atomowych, takich jak Kondensat Bosego - Einsteina. Ponad to, zainspirowani pracą A.Staszczaka oraz C-Y. Wonga [1], rozpoczęliśmy poszukiwania egzotycznych kształtów rozpadających się jąder α-sprzężonych. Wydaje się, że znaleźliśmy sygnał toroidalnych wysokoizospinowych izomerów (THSI - Toroidal High Spin Isomer) w jądrze 28Si [2]. Na wykładzie zaprezentowane zostaną uzyskane wyniki oraz perspektywy dla reakcji jądrowych z jądrami α-sprzężonymi przy energiach pośrednich.

[1] A. Staszczak and C. Y. Wong, Phys. Lett. B738,401 (2014)
[2] C. G. Cao, Phys. Rev. C 99, 014606 (2019)

Primary author

Katarzyna Schmidt (Uniwersytet Śląski)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×