13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Efekty dipolowe w planarnych kryształach magnonicznych

14 Sep 2019, 18:30
20m
Sala "Mała" (S2) (Aditorium Maximum)

Sala "Mała" (S2)

Aditorium Maximum

ul. Krupnicza 33
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Nanofizyka i nanotechnologia (S2) Nanofizyka i nanotechnologia

Speaker

Jarosław W. Kłos (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Description

Jednowymiarowe planarne kryształy magnoniczne są zwykle wytwarzane w postaci periodycznych sekwencji tworzonych przez ferromagnetyczne paski oddzielone (intencjonalnie bądź przypadkowo) przerwami niemagnetycznego materiału. Wpływ niemagnetycznych przerw na dynamikę magnetyzacji jest dość złożony i naszym zdaniem nie do końca wyjaśniony[1]. Poza zerwaniem oddziaływań wymiennych pomiędzy tworzącymi płaszczyznę paskami, niemagnetyczne przerwy istotnie modyfikują pole demagnetyzacji i wpływają na zamocowanie fali spinowej. Ostanie dwa czynniki są kluczowe dla obserwowanej w eksperymencie zmia- ny częstotliwości modu fundamentalnego[2] oraz zmiany prędkości grupowej dla długich fal spinowych. W pracy przedstawiliśmy badania numeryczne jedno- (i dwukomponentowych) planarnych kryształów magno- nicznych, w których paski wykonane są z jednego (z dwóch) rodzaju(ów) ferromagnetycznego materiału. Pokazaliśmy, że nawet kilku-nanometrowe przerwy pomiędzy kiluset-nanometrowymi paskami mogą istotnie zmodyfikować widmo fal spinowych (podnosząc częstotliwość rezonansu ferromagnetycznego (FMR) i redukując prędkość grupową fal spinowych). Badania numeryczne zostały wykonane kilkoma technikami: metodą elementów skończonych, metodą różnic skończonych i metodą fal płaskich. W pracy zbadaliśmy wpływ parametrów geometrycznych (grubość pasków i odległości między paskami) na efekty demagnetyzacyjne oraz na dipolowe zamocowanie fali spinowej. Przeprowadzone badania doprowadziły nas do kilku nieintuicyjnych wniosków: (i) dla pasków o typowych grubościach (większych niż długość wymiany) wpływ anizotropii kształtu na częstotliwość FMR jest konkurencyjny do wpływu zamocowania dipolowego, (ii) związanie fali spinowej wewnątrz pasków nie jest efektem wyłącznie lokalnym, wywołanym zamocowaniem fali spino- wej, lecz wynika również z indukowania się dynamicznych ładunków objętościowych wewnątrz pasków.

Autorzy dziękują za wsparcie finansowe otrzymane w ramach projektów fundowanych przez Unię Europejską (programy FP7 i Horizon 2020) – granty: No. 228673 (MAGNONICS), No. 247556 (NoWaPhen), No. 644348 (MagIC), oraz przez Narodowe Centrum Nauki - granty: UMO-2016/21/B/ST3/00452, UMO-2017/24/T/ST3/00173.

[1] G. Centała, M. L. Sokolovskyy, C. S. Davies, M. Mruczkiewicz, S. Mamica, J. Rychly, J. W. Klos, V. V. Kruglyak, M. Krawczyk, , arXiv:1905.11016

[2] Z. K. Wang, V. L. Zhang, H. S. Lim, S. C. Ng, M. H. Kuok, S. Jain, and A. O. Adeyeye, ACS Nano 4, 643 (2010).

Primary authors

Centała Grzegorz (Adam Mickiewicz University in Poznań) Mykhaylo L. Sokolovskyy (Eilat str., Holon, Israel) Carl S. Davies (Radboud University) Michał Mruczkiewicz (Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences) Sławomir Mamica (Adam Mickiewicz Univeristy in Poznań) Justyna Rychły (Adam Mickiewicz University in Poznań) Jarosław W. Kłos (Adam Mickiewicz University in Poznań) Volodymyr Kruglyak (University of Exeter) Maciej Krawczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×