13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Polaryzacja i wirowość w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów

16 Sep 2019, 16:00
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka cząstek (S4) Fizyka cząstek

Speaker

Radosław Ryblewski (IFJ PAN)

Description

Od czasu zaobserwowania na początku XX wieku efektów Barnetta oraz Einsteina-de Haasa w materiałach ferromagnetycznych wiadomo, że spin cząstek tworzących materię wnosi znaczący wkład do jej całkowitego momentu pędu, wskazując na bezpośredni związek pomiędzy rotacją a polaryzacją w takich układach. Pomiary zrealizowane niedawno przez kolaborację STAR w Brookhaven National Laboratory pokazują, że analogiczne zjawisko występuje w niecentralnych relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów. Okazuje się, że materia wyprodukowana w tychże procesach zachowuje się jak wirujący płyn niosąc ze sobą znaczący globalny moment pędu. Ten ostatni, w wyniku zasady zachowania momentu pędu manifestuje się poprzez globalną polaryzację spinową hiperonów Lambda emitowanych na wymrożeniu. Zrozumienie związku pomiędzy polaryzacją a wirowością stanowi kluczowy element hydrodynamicznego modelowania ewolucji takich układów.

Primary author

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×